ZP02/S/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZDP/02/S/2015 dot. Zakupy do projektu

 

Szanowni Państwo,
Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup komponentów opisanych szczegółowo poniżej:

 

I. Zamawiający
SMARTTECH Sp. z o.o.
05-092 Łomianki
ul. Racławicka 30
NIP: 118-15-38-553
REGON: 016326529

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
– Kamera 2560×1920 Pixel, 14 FPS, 1/2″ CMOS Rolling, globar start shutter, obudowa CP PoE  x 6 szt.
– Kamera 2560×1920 Pixel, 14 FPS, 1/2″ CMOS monochrom Rolling, globar start shutter, obudowa CP PoE  x 2 szt.
– Obiektyw Lensgon f=6-12mm, 1/2″ CMOS x 5 szt.
– Obiektyw Ricoch C-Mount, f=12mm Machine Vision, śrubki blokujące pierścienie x 10 szt.
– Obiektyw Ricoch C-Mount, f=12mm Machine Vision, 2Mpix,  śrubki blokujące pierścienie x 10 szt
2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (dotyczy tylko jeśli przedmiot zamówienia ma części)
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 10.12.2015 r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna:
– posiadać datę sporządzenia,
– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
– podpisana przez wykonawcę.

V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@smarttech3d.com, pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Racławicka 30, 05-092 Łomianki do dnia 25.03.2016.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 07.12.2015, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie SMARTTECH Oraz na stronie internetowej

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 100%

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.smarttech.pl

VIII. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela Pani Agata Pietrzak pod adresem email: biuro@smarttech3d.com

Komentarze są wyłączone.