ZDP/01/S/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZDP/01/S/2017 dot. Zakupy do projektu

 

Szanowni Państwo,
Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup komponentów opisanych szczegółowo poniżej:

 

I. Zamawiający
SMARTTECH Sp. z o.o.
05-092 Łomianki
ul. Racławicka 30
NIP: 118-15-38-553
REGON: 016326529

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Frezowanie elementów z włókna węglowego wg. projektów zamawiającego
2. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały w postaci pliku graficznego JPG.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 19.10.2017 r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna:
– posiadać datę sporządzenia,
– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
– podpisana przez wykonawcę.

V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: midday@smarttech3d.com, pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Racławicka 30, 05-092 Łomianki do dnia 25.03.2016.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 10.10.2017, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie SMARTTECH Oraz na stronie internetowej

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 100%

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem wiadomości e-mail.

VIII. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela Pani Aleksandra Sudowska pod adresem email: midday@smarttech3d.com

Komentarze są wyłączone.