ZDP/20/S/2018 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZDP/20/S/2018 dot. Zakupy do projektu MIDDAY

 

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup komponentów opisanych szczegółowo poniżej:

I. Zamawiający
SMARTTECH Sp. z o.o.
05-092 Łomianki
ul. Racławicka 30
NIP: 118-15-38-553
REGON: 016326529

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
– Kamera mono 2592×2048 Pixel, 72 FPS, 1″ CMOS Global Shutter ilość: 2 szt.
– Obiektyw Tamron C-Mount, f=16mm, 1.1″, F1.8-22, 12MPix: 2 szt.
2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (dotyczy tylko jeśli przedmiot zamówienia ma części)
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 29.06.2018 r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna:
– posiadać datę sporządzenia,
– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,
– podpisana przez wykonawcę ( dopuszczalne jest złożenie oferty w formie elektronicznej bez podpisu).

V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@smarttech3d.com, pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Racławicka 30, 05-092 Łomianki do dnia 26.06.2018.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 27.06.2018, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przekazany oferentom

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 100%

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów

VIII. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Zdyb pod adresem email: biuro@smarttech3d.com

 

Komentarze są wyłączone.