ZP/ST/001

Nr ZP/ST/001
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup usługi w ramach planowanej realizacji Projektu w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 1/1.1.1/2015 pt. „Opracowanie i wdrożenie do produkcji kompleksowego bezdotykowego systemu pomiaru obiektów przestrzennych przystosowanego do realizacji precyzyjnych pomiarów metrologicznych w warunkach wysokiego nasłonecznienia” opisanej szczegółowo poniżej:

I.                    STWORZENIE OPISU MODELU PRODUKTU IDEALNEGO OD STRONY FUNKCJONALNOŚCI DLA KLIENTA KOŃCOWEGO W CELU DOPRECYZOWANIA WYMAGAŃ W STOSUNKU DO PODWYKONAWCÓW PROJEKTU POD KĄTEM KONKRETNYCH PARAMETRÓW OPRACOWYWANYCH MODUŁÓW:
1. FOTOGRAMETRII,
2. KOŃCÓWKI STYKOWEJ,
3. WYMAGAŃ CO DO SYSTEMU POMIAROWEGO

Wykonawca zobowiązuje się na podstawie własnej wiedzy eksperckiej, rozeznania rynku oraz informacji od użytkowników końcowych opracować dokument opisujący system pomiarowy wyposażony w moduły: fotogrametrii, końcówki stykowej, pracujący w świetle słonecznym oraz z oprogramowaniem pozwalającym na obróbkę pozyskanych danych. Dokument ma zawierać konkretne parametry, które będą użyte do załączników dla podwykonawców projektu.

Elementy jakie powinna zawierać oferta:

– cena usługi netto i brutto (bez kosztów ubocznych)

– okres ważności oferty (minimum do 25.09.2015r.)

– termin realizacji prac – jednak nie dłużej niż:08.01.2016 r.

Istotne informacje:

– Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Ofertę cenową proszę przesłać do dnia 25.09.2015 roku do godziny 11:00 osobiście lub przesyłką na adres:

SMARTTECH Sp. z o.o. Racławicka 30, 05-092 Łomianki

SMARTTECH informuje, że wyklucza zlecanie przez potencjalnego Wykonawcę całości lub części usługi osobom trzecim.

Komentarze są wyłączone.