Z13/ST/2016

Postępowanie Rekrutacyjne

 

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie prac w ramach planowanej realizacji Projektu w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 1/1.1.1/2015 pt. „Opracowanie i wdrożenie do produkcji kompleksowego bezdotykowego systemu pomiaru obiektów przestrzennych przystosowanego do realizacji precyzyjnych pomiarów metrologicznych w warunkach wysokiego nasłonecznienia” opisanej szczegółowo poniżej:

I.                    Konsultacje przy tworzeniu aplikacji do jednoczesnej akwizycji obrazu z dwóch kamer

Więcej informacji technicznych dostępne na zapytanie w siedzibie zamawiającego.

W ramach umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się zrealizować średnio 20 h konsultacji miesięcznie dla projektu.

Jako konsultacje rozumie się zarówno doradztwo przy problemach związanych zagadnieniami fotogrametrycznymi jak i monitoring oraz analizę wyników uzyskanych przez poszczególne grupy robocze.

Prace zostaną uznane za wykonane po przekazaniu raportu z działań.

 

Elementy jakie powinna zawierać oferta na wykonanie prac:

– cena usługi netto i brutto (bez kosztów ubocznych)

– okres ważności oferty (minimum do 02.05.2016r.)

– termin realizacji prac – jednak nie dłużej niż: 31.07.2016 r.

 

Ofertę cenową proszę dostarczyć do dnia 29.04.2016 roku do godziny 11:00 osobiście lub przesyłką na adres:

SMARTTECH Sp. z o.o. Racławicka 30, 05-092 Łomianki

Na podstawie przesłanej oferty prowadzone będą rozmowy rekrutacyjne w siedzibie SMARTTECH.

SMARTTECH informuje, że wyklucza zlecanie przez potencjalnego Zleceniobiorcę całości lub części usługi osobom trzecim.

Komentarze są wyłączone.